• 0
ALTUS Professional Margal - neutrální alkoholový čistící prostředek

ALTUS Professional Margal - neutrální alkoholový čistící prostředek

Objem: 5l; použití: čištění povrchů a předmětů z plastu, keramiky, skla, kamene nebo kovu; čisticí prostředek nahrazující líh, lihové a benzinové čističe

Kód 030028
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Průmyslové využití
EAN: 8594067480872
Varianta:
5 l
Vaše cena:
758 Kč s DPH
626,45 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional MARGAL 

  • Neutrání alkoholový čisticí přípravek na čištění povrchů a předmětů z plastu, keramiky, skla, kamene nebo kovu
  • Možno používat jako čisticí prostředek nahrazující líh, lihové a benzinové čističe
  • Rychle se odpařuje a efektivně čistí

 

Návod k použití: Neředěný přípravek naneseme na savou textilii nebo smotek buničiny a otíráme znečištěná místa.

Složení: >30% propan-2-ol (CAS: 67-63-0), <1% aniontové a amfoterní povrchově aktivní látky, parfém

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H336 Může způsobit ospalost nebo závratě.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.
P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. Zákaz kouření.
P262 Zabraňte styku s očima, kůží nebo oděvem.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Nebezpečné složky:  
propan-2-ol (CAS: 67-63-0)

Použití čištění povrchů a předmětů z plastu, keramiky, skla, kamene nebo kovu
Varianta 5 l