• 0

Čisticí a dezinfekční prostředek Sanit ALL PROFI P na ruční mytí - pěnivý

Čistící a dezinfekční prostředek určený k ručnímu mytí; objem: 5 l

Kód 2097
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ
Kategorie: Profesionální
Vaše cena:
1 710 Kč s DPH
1 413,22 Kč bez DPH
ikona
ikona

Vysoce koncentrovaný a všestranný prostředek k dezinfekci a čištění ploch, předmětů a nástrojů. Pěnivý prostředek má skvělé odmašťovací schopnosti a při nízkých koncentracích není nutný následný oplach. Je charakteristický silnou a dlouhotrvající baktericidní, virucidní, fungicidní a protikvasinkovou účinností.

 

Vlastnosti: 

Je nehořlavý, nepoškozuje ošetřované materiály, neobsahuje chlór, alkoholy, líh, aldehydy ani fenoly. Nemá vedlejší účinky. Jemně parfémovaný.

 

Účinky: 

Virucidní (60 min.); Baktericidní (30 min.); Fungicidní (30 min.); Protikvasinkové (10 min.)

 

Použití: 

Všechny typy podlah a povrchu (umakart, smaltované povrchy, keramika, přírodní a umělé kameny, nerez, hliník).

 

Dávkování: 

Běžné dávkování 30-60 ml / 10 litrů vody. Při vysokém znečištění 60-120 ml / 10 litrů vody.

 

Bezpečnost:

Používejte biocidní přípravky bezpečně. Před použitím si vždy přečtěte údaje na obalu a připojené informace o přípravku.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 Používejte ochranné rukavice a ochranné brýle.

P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně oplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody.

P501 Odstraňte obsah a obal jako nebezpečný odpad.

EUH208 Obsahuje polyhexamethylen guanidinhydrochlorid. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Obsahuje: 

5-15 % neiontové povrchově aktivní látky; parfémy; desinfekční prostředky; 2,4- dimethyl-3-cyclohexene carboxaldehyde; tetramethyl acetyloctahydronaphthalenes

 

Účinná látka: 

Alkyl(C12-16)dimethylbenzylammoniumchlorid 0,175 g / 100 g.

Varianta 5 l