• 0
Náš tip
Alkalický
Čisticí prostředek na hloubkové čištění dlažby Červinka Professional Cleaner BERLIN

Čisticí prostředek na hloubkové čištění dlažby Červinka Professional Cleaner BERLIN

Objem: 1, 10 l; použití: hloubkové čištění dlažby, podlah a povrchů; odstraňuje nečistoty, mastnotu i olejové skvrny

Kód CC030066
Dostupnost: Momentálně nedostupné
Výrobce: Červinka - Czech Republic
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
10 l
Vaše cena:
98 Kč s DPH
od 80,99 Kč bez DPH
ikona
ikona
Na dotaz

Proč si čistící přípravek pořídit?

Červinka Professional Cleaner BERLIN koncentrovaný vysoce alkalický přípravek s amoniakem na hloubkové čištění dlažby. Je vhodný na všechny omyvatelné, alkáliím odolné druhy porézní dlažby, podlah a povrchů (např. nelesklá keramická dlažba, beton, žula). Dokonale odstraňuje mastnotu, olejové skvrny a další znečištění. Přípravek není vhodný na mramor a leštěné povrchy.

 

Ředění:

Dle znečištění roztok 1:10 - 1:2 (100 - 500 ml přípravku / 1 l vody). Na velmi silné znečištění použijte přípravek neředěný.

 

Návod k použití:

Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, nechte působit asi 5 minut, v případě potřeby povrch vydrhněte. Poté rozpuštěnou špínu vymyjte vodou, vhodný je zejména oplach tlakovým čističem. V případě potřeby celý proces opakujte.
 
 
Složení: 

5-15% neiontové povrchově aktivní látky, < 5% 1-methoxy-2-propanol, < 1% fosfonáty

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah/obal podle místních předpisů


Obsahuje:
hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), hydroxid amonný (CAS: 1336-21-6)

Použití Vhodné na hloubkové čištění podlah téměř všech materiálů.
Varianta 1 l, 10 l