• 0
Náš tip
Kyselý
Čisticí prostředek na umývárenské a sanitární plochy Červinka Professional Cleaner VIENNA

Čisticí prostředek na umývárenské a sanitární plochy Červinka Professional Cleaner VIENNA

Objem: 0,75, 5 l; použití: mytí keramických obkladů, umyvadel, van, vodovodních baterií, sprchových koutů, toalet; odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, usazeniny a nečistoty

Kód CC000202
Dostupnost: Momentálně nedostupné
Výrobce: Červinka - Czech Republic
Kategorie: Profesionální
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaše cena:
66 Kč s DPH
od 54,55 Kč bez DPH
ikona
ikona
Na dotaz

Proč si čistící přípravek pořídit?

Červinka Professional Cleaner VIENNA kyselý čisticí přípravek na úklid umývárenských a sanitárních ploch (keramické obklady, umyvadla, vany, vodovodní baterie, sprchové kouty, toalety atd.). Účinně odstraňuje vodní kámen, rez, zbytky mýdla, vápenné usazeniny a ostatní běžné nečistoty. Vyčištěný povrch je zářivě lesklý a hygienicky čistý.

Pistole umožňuje kromě rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží na povrchu, nestéká a díky tomu působí na nečistoty delší dobu.

 

Návod k použití:

Neředěný přípravek naneste na znečištěný povrch, nechte působit 1 - 5 minut (podle úrovně znečištění) a opláchněte vodou nebo setřete. V případě potřeby podpořte účinek mechanicky, např. kartáčem. Na stírání podlah lze použít roztok 1:10 (100 ml přípravku / 1 l vody).

 

Složení:

5-15 % kyselina mravenčí, <5 % neiontové povrchově aktivní látky, parfém, Limonene, barvivo

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315
Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
kyselina mravenčí (CAS: 64-18-6)

Použití Vhodné k použití v umývárenské oblasti - odstraňuje vodní kámen, zbytky mýdla, nečistoty, rez apod.
Varianta 0,75 l, 5 l