• 0

Čisticí prostředek na mytí skla a hladkých povrchů ALTUS Professional MYSKAL

Objem: 0,75, 5 l; použití: čištění oken, zrcadel, dlaždic, plstů nebo keramiky; s leskem; bez šmouh; odstraňuje mastnostu

Kód 000201
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
0,75 l
5 l
10 l
25 l
Vaše cena:
73 Kč s DPH
od 60,33 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional MYSKAL

Účinný přípravek na čištění skleněných a dalších hladkých ploch v interiéru a exteriéru, jako jsou okna, zrcadla, dlaždice, plasty a keramika. Dokonale odstraní mastnotu a zanechává čištěnou plochu dokonale lesklou a beze šmouh.
Pistole umožňuje kromě rozprašování i tvorbu stabilní pěny, která se déle udrží na povrchu, nestéká a díky tomu působí na nečistoty delší dobu.

 

Návod k použití:

Přípravek nastříkejte na znečištěný povrch a vyleštěte do sucha hadříkem nebo papírovou utěrkou

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H226 Hořlavá kapalina a páry.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Obsahuje:
propan-2-ol, CAS: 67-63-0

Použití Ruční mytí skla a hladkých povrchů
Varianta 0,75 l, 5 l, 10 l, 25 l