• 0

Čisticí prostředek na strojní mytí koberců se svěží vůní ALTUS Professional KOBERAL SP

Objem: 1, 5 l; použití: strojní čištění koberců, potahů a čalounění; oživuje barvy; čistí do hloubky; svěže voní

Kód 000031
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
10 l
25 l
Vaše cena:
83 Kč s DPH
od 68,60 Kč bez DPH
ikona
ikona

ALTUS Professional KOBERAL SP

Nízkopěnivý přípravek na strojní čištění koberců, potahů a čalounění extrakčním způsobem. Čistí do hloubky, důkladně a šetrně. Oživuje barvy a zabraňuje opětovnému usazování špíny. Zanechává svěží vůni.

 

Ředění: roztok 1:100 - 1:50 (10 - 20 ml přípravku do 1 l vlažné vody) dle míry znečištění

Návod k použití: Roztok přípravku použijte podle návodu čistícího stroje

Složení: <5% neiontové povrchově aktivní látky, aniontové povrchově aktivní látky, amfoterní povrchově aktivní látky, 1-methoxypropan-2-ol, parfém, Limonene, Coumarin, Linalool, alpha-Isomethyl Ionone, Benzyl alcohol, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol, Iodopropynyl butylcarbamate

 

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

 

Obsahuje:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použití Strojní mytí koberců a čalounění
Varianta 1 l, 5 l, 10 l, 25 l