• 0
Čistící prostředek na leštění a konzervaci nerezu ALTUS Professional Metalex

Čistící prostředek na leštění a konzervaci nerezu ALTUS Professional Metalex

Objem: 0,75, 5 l; použití: leštění, konzervace a ošetření povrchů z nerezu a jiných kovů; zanechává ochranný voděodolný film

Kód 000207
Dostupnost: Skladem u dodavatele
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
0,75 l
5 l
Vaše cena:
1 388 Kč s DPH
od 1 147,11 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional METALEX speciální přípravek určený k leštění, konzervaci a ošetření povrchů z nerezu a jiných kovů. Zanechává ochranný voděodolný film, který zabraňuje usazování prachu a dalších nečistot. Vyčištěný povrch je lesklý a odolnější vůči znečištění a korozi.

 

Návod k použití:

Přípravek používejte neředěný na předem vyčištěný povrch. Malé množství přípravku naneste přímo na leštěný povrch nebo na utěrku a rozleštěte do vysokého lesku. Poté již neoplachujte ani nevysušujte.

  

Standardní věty o nebezpečnosti:
H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
H413 Může vyvolat dlouhodobé škodlivé účinky pro vodní organismy.


Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P261 Zamezte vdechování par/aerosolů.
P301+P310+P331 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P501 Odstraňte obsah a obal předáním ve sběrném místě nebezpečného odpadu.

EUH066 Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.


Obsahuje:
Uhlovodíky, C11-C13, isoalkany, (ES: 920-901-0)
Uhlovodíky, C15-C20, n-alkany, isoalkany, cyklické, (ES: 934-956-3)

Použití Vhodné k leštění, konzervaci a ošetření nerezu.
Varianta 0,75 l, 5 l