• 0
Kyselý
Čistící prostředek na strojní mytí nádobí ALTUS Professional Magdala SM

Čistící prostředek na strojní mytí nádobí ALTUS Professional Magdala SM

Objem: 10l /25l; použití: strojní mytí nádobí; pro všechny typy profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků

Kód 080405
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
10 l
25 l
Vaše cena:
636 Kč s DPH
od 525,62 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MAGDALA SM nepěnivý alkalický přípravek na strojní mytí nádobí vhodný pro všechny typy profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků.

 

Dávkování: 

2 - 3 g přípravku do 1 l vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí zóny myčky nádobí.

 

Složení:

voda, 5-15% fosforečnany, hydroxid draselný, < 5% NTA (nitriltrioctová kyselina) a její soli, 2-bromo-2-nitropropane-1,3-diol

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.
P303+P361+P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/ osprchujte.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Nebezpečné složky:
Pyrofosforečnan draselný (CAS: 7320-34-5), Hydroxid draselný (CAS: 1310-58-3), Trinatrium-nitrilotriacetát (CAS: 5064-31-3)

Použití Strojní mytí nádobí pomocí všech typů profesionálních myček.
Varianta 10 l, 25 l