• 0
Kyselý
Čistící prostředek na strojní oplach nádobí ALTUS Professional Magdala SO

Čistící prostředek na strojní oplach nádobí ALTUS Professional Magdala SO

Objem: 10l /25l; použití: oplachový a lešticí přípravek; zamezuje tvorbě minerálních usazenin na nádobí; pomáhá dosáhnout lesklého vzhledu

Kód 080406
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
10 l
25 l
Vaše cena:
599 Kč s DPH
od 495,04 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si leštící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MAGDALA SO kyselý oplachový a lešticí přípravek vhodný pro všechny typy profesionálních myček nádobí s automatickým dávkováním tekutých přípravků. Zamezuje tvorbě minerálních usazenin na mytém nádobí a usnadňuje sušení. Pomáhá dosáhnout lesklého vzhledu nádobí. Nepoužívejte na mramor!

 

Dávkování: 

0,3 - 0,9 g přípravku do 1 l vody pomocí dávkovacího čerpadla do mycí zóny myčky nádobí.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
P501 Odstraňte obsah a obal ve sběrném místě nebezpečného odpadu.


Nebezpečné složky:
(2-butoxyethoxy) octová kyselina, Alkylether karboxylová kyselina, Propan-2-ol, Trinatrium nitrilotriacetát

Použití Strojní oplach a leštění nádobí pomocí všech typů profesionálních myček.
Varianta 10 l, 25 l