• 0
Alkalický
Koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek ALTUS Professional Mesina

Koncentrovaný čisticí a odmašťovací prostředek ALTUS Professional Mesina

Objem: 1l / 5l / 10l; použití: odstraňování těžkých znečištění, mastnoty a dalších organických nečistot z povrchů odolných alkáliím

Kód 030101
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
10 l
Vaše cena:
85 Kč s DPH
od 70,25 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional MESIN vysoce alkalický přípravek na odstraňování těžkých znečištění, mastnoty a dalších organických nečistot z povrchů odolných alkáliím (např. nerezová ocel, keramika, beton, plast). Přípravek najde široké uplatnění v průmyslových, potravinářských a výrobních provozech. Přípravek je vhodný pro generální i pravidelný úklid. Nepoužívejte na povrchy z hliníku a barevných kovů.
Vyrábí se i ve variantě se sníženou pěnivostí pro strojní i ruční použití.

 

Ředění: 

V závislosti na míře znečištění používejte roztok 1:50 - 1:2 (20 - 500 ml přípravku do 1 l vody). Na velmi silné znečištění lze použít přípravek neředěný. Pro tlakové mytí používejte roztok 1:200 - 1:100 (5 - 10 ml přípravku do 1 l vody).

 

Návod k použití: 

Přípravek nebo roztok přípravku naneste na čištěný povrch, nechte působit asi 5 minut nebo dle potřeby a poté opláchněte vodou nebo setřete. U citlivých materiálů proveďte nejdříve zkoušku nanesením přípravku na málo viditelnou část.

 

Složení: 

5-15% neiontová povrchově aktivní látka, < 5% 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, < 1% fosfonát.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H290 Může být korozivní pro kovy.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P234 Uchovávejte pouze v původním obalu.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P303 + P361 + P353 PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.


Nebezpečné složky:
hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2)
metakřemičitan disodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3)

Použití Ruční mytí těžkého znečištění, mastnoty a jiných organických nečistot - vhodné pro např. generální úklid.
Varianta 1 l, 5 l, 10 l