• 0
Neutrální čisticí prostředek pro strojní čištění podlah ALTUS Professional Terral SP

Neutrální čisticí prostředek pro strojní čištění podlah ALTUS Professional Terral SP

Objem: 5l / 10l; použití: čisticí přípravek se sníženou pěnivostí na strojní čištění podlah; odstraňuje špínu a nečistoty; nenarušuje čištěný povrch

Kód 000006
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
5 l
10 l
Vaše cena:
303 Kč s DPH
od 250,41 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí pořídit?

ALTUS Professional TERRAL SP neutrální vysoce účinný čisticí přípravek se sníženou pěnivostí na strojní čištění podlah, které nelze čistit alkalickými nebo kyselými přípravky. Účinně odstraňuje špínu a nečistoty, nenarušuje čištěný povrch.

 

Ředění: 

V závislosti na míře znečištění použijte roztok 1:500 - 1:200 (2 - 5 ml přípravku do 1 l vody).

 

Návod k použití: 

Roztok přípravku použijte podle návodu čisticího stroje.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.


Nebezpečné složky:
Alkoholy, C12-14 ethoxylované (CAS: 68439-50-9)

Použití Strojní mytí podlah, které nelze čistit alkalickými a kyselými čističi.
Varianta 5 l, 10 l