• 0
Alkalický
Odstraňovač polymerových vrstev ALTUS Professional Polymer Stripper

Odstraňovač polymerových vrstev ALTUS Professional Polymer Stripper

Objem: 5l; použití: přípravek se sníženou pěnivostí na voděodolné podlahoviny pro ruční i strojní čištění; odstraňuje staré polymerové vrstvy, špínu a mastnotu

Kód 030058
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
EAN: 8594067481640
Varianta:
5 l
Vaše cena:
586 Kč s DPH
od 484,30 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čisticí přípravek pořídit?

ALTUS Professional POLYMER STRIPPER alkalický přípravek se sníženou pěnivostí na voděodolné podlahoviny pro ruční i strojní čištění. Odstraňuje staré polymerové vrstvy, špínu a mastnotu. Zejména vhodný je pro přípravu podkladu před nanesením polymerové disperze a na základní čištění podlahových krytin odolných alkáliím (dlažba, PVC, linoleum apod.).

 

Ředění:

Střední znečištění: 1:20 (50 ml přípravku do 1 l vody)
Odstranění starých polymerových vrstev a silné znečištění: 1:10 - 1:5 (100 - 200 ml přípravku do 1 l vody).

 

Návod k použití: 

Čištění provádějte hadrem, kartáčem nebo podlahovým mycím strojem. Vyčištěný povrch důkladně omyjte (zneutralizujte) čistou vodou.

 

Složení: 

voda, < 5% neiontová povrchově aktivní látka, metakřemičitan sodný pentahydrát (CAS: 10213-79-3), hydroxid sodný (CAS: 1310-73-2), 1-methoxy-2-propanol, amfoterní povrchově aktivní látka, <1% fosfonáty, polydimethylsiloxany, parfém, Butylphenyl methylpropional

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H290 Může být korozivní pro kovy.
H315 Dráždí kůži.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P280 Používejte ochranné rukavice /ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

Obsahuje:
metakřemičitan disodný pentahydrát, CAS: 10213-79-3
hydroxid sodný, CAS: 1310-73-2

Použití Čištění a odstraňování ochranné vrstvy na voděodolných elastických podlahovinách.
Varianta 5 l