• 0
Antistatický
Univerzální antistatický čisticí prostředek se svěží vůní  ALTUS Professional Distat

Univerzální antistatický čisticí prostředek se svěží vůní ALTUS Professional Distat

Objem: 1, 5 l; použití: mytí ploch, podlah, povrchů a předmětů; nezanechává šmouhy; svěží vůně; ANTISTATICKÝ

Kód 030097
Dostupnost: Skladem
Výrobce: CZ-ALCH
Kategorie: Profesionální
Varianta:
1 l
5 l
Vaše cena:
270 Kč s DPH
od 223,14 Kč bez DPH
ikona
ikona

Proč si čistící přípravek pořídit?

ALTUS Professional DISTAT neutrální univerzální přípravek s antistatickým účinkem na mytí omyvatelných ploch, podlah, povrchů a předmětů (např. dlažba, PVC, linoleum, marmoleum, sklo, plast, mramor). Je vhodný zejména tam, kde je vyžadováno zamezení vzniku statické elektřiny. Efektivně odstraňuje špínu a nečistoty a nezanechává šmouhy. Také vhodný k mytí ploch ošetřených polymerovými produkty a podlahovin s PU úpravou. Zanechává dlouhotrvající svěží vůni.

 

Ředění: 

běžná znečištění 1:200 - 1:100 (5 - 10 ml přípravku / 1 l vody), větším znečištění až 20 ml přípravku / 1 l vody

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H318 Způsobuje vážné poškození očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné brýle/obličejový štít.
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.

 

Nebezpečné látky:
Ethoxylovaný alkohol C12-14, 7 EO (CAS: 68439-50-9)

Použití PVC, dlažba, linoleum, sklo, plast, mramor
Varianta 1 l, 5 l